Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Muskat Büyükelçiliği

Bilgi Notları

"APOSTILLE" UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU, 19.06.2012

Oman Sultanlığı 30 Ocak2012 tarihi itibariyle, ülkemizin de taraf olduğu Apostille (Apostil) Konvansiyonuna (Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin KaldırılmasıSözleşmesi) taraf olmuştur.

Apostil, bir âkit Devletin ülkesinde düzenlenmiş olup, diğer bir âkit Devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin, belgenin ibraz edileceği Devletin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğunu kaldırma amacıyla yapılmaktadır.

Sözleşme kapsamına giren belgeler, belgenin düzenlendiği âkit Devletin yetkili makamlarınca belgeye veya belge ekine (allonge) „Apostille“ şerhi koyulması neticesinde, başkaca işleme gerek kalmaksızın, belgenin kullanılacağı âkit Devlette geçerli olurlar. Hangi belgelere apostil uygulanacağı anılan sözleşmede belirtilmiştir. 

-Apostil Uygulanacak Belgeler

a) Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme kâtipleri veya diğer mahkeme vesika memurları, mahkeme icra daireleri dahil olmak üzere yargı mercileri veya mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgeler, vesikalar;

b) İdari mercilerin belgeleri, vesikaları;

c) Noterlik belgeleri;

d) Şahsi vesikalar üzerine düzenlenmiş,  belirli bir zamanın ve imza onayının tespitine yönelik tescil ibareleri, kayıtlar, vizeler gibi resmi belgeler.

-Apostil Uygulanmayacak Belgeler

a) Diplomatik ve konsolosluk belgeleri;

b) Doğrudan ticaret trafiği veya gümrük muameleleri ile ilgili idari mercilerin belgeleri.

Apostil tasdiki ülkemizde Valiliklerce ve Kaymakamlıklarca ifa edilmektedir. Oman Sultanlığı’nda bu aşamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Apostil tasdiki yapılmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde kullanılmak üzere Oman Sultanlığı’nda düzenlenen belgelere Oman Dışişleri Bakanlığı tarafından Apostil tasdiki yaptırılması gerekmekte olup, bunun dışında belgenin ayrıca Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye’de düzenlenmiş ve sözleşmede öngörülen nitelikleri haiz Apostil şerhi içeren bir belgenin ilgili Oman makamlarca kabul edilmediği durumlarda, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinin bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

Saygıyla duyurulur.